10 NÄDAL 04.03.2024  - 10.03.2024
MODIMIO Auto 1/43   order
NA09 ZIS-8 1934 Red/Yellow new  
NA14 YTB-1 1936 Green/White new  
NA15 LAZ-699R 1978 White/Orange new  
NA16 LIAZ-5256 1986 Red new  
NA20 KAVZ-3270 1986 White/Green new  
NA21 ZIS 127 1955 White/Red new  
NA22 RAF-976 1967 Light Blue/White new  
NA23 LAZ-695M 1969 Turquoise/White new  
NA24 LK-1 1933 Blue/Light Yellow new  
NA28 LIAZ 677 1967 Red/Light Yellow new  
NA29 LAZ-695E 1963 Turquoise/White new  
NA31 Ikarus 256 1977 White/Blue new  
NA33 LAZ-695R 1979 White/Green new  
NA36 LIAZ-677E 1971 Red/White new  
NA37 YA-6 1929 Green/Beige new  
NA39 ZIS-16 1938 Green/Turquoise new  
NA40 KAVZ 685 1971 Blue/White new  
NA41 GoLAZ 4242 1999 White/Light Blue new  
NA44 SVARZ MTBES 1958 Beige/Red new  
NA45 PAZ-672 1967 White/Light Green new  
NA46 Ikarus 55 1953 Blue/White new  
NA48 LIAZ 677V 1970 White/Red new  
NA53 PAZ-652 1958 Beige/Blue new  
NA54 Kiev-4 1963 White/Light Blue new  
NA55 LAZ-695 1956 Red/White new  
NA56 SVARZ TBE-S 1955 Turquoise/White new  
NA57 PAG-2M 1969 Light Blue/White new  
NAS10 LIAZ-5919 Miraz 1990 White/Light Blue new